Product Information

Sweet potato shōchū (standard)

 • Satsuma Taikai (Satsuma Ocean)
  Satsuma Taikai
  (Satsuma Ocean)
 • Satsuma Umi (Satsuma Sea)
  Satsuma Umi
  (Satsuma Sea)
 • Ichiban Shizuku (The first drop)
  Ichiban Shizuku
  (The first drop)
 • Taikai Kuro-Kōji (Taikai Black Kōji)
  Taikai Kuro-Kōji
  (Taikai Black Kōji)
 • Taikai Tokusen Kuro-Kōji (Taikai Special Black Kōji)
  Taikai Tokusen Kuro-Kōji
  (Taikai Special Black Kōji)
 • Taikai Sōsō (Taikai Blue)
  Taikai Sōsō
  (Taikai Blue)
 • Bara No Okurimono (Gift Of Roses)
  Bara No Okurimono
  (Gift Of Roses)
 • Kanpachino
  Kanpachino
 • Umi (kanji) (Sea)
  Umi (kanji)
  (Sea)
 • Umi (hiragana) (Sea)
  Umi (hiragana)
  (Sea)
 • Kaiō (Sea King)
  Kaiō
  (Sea King)
 • Kujira Botoru (Whale Bottle)
  Kujira Botoru
  (Whale Bottle)
 • Kujira Botoru Kuro-Kōji Shikomi (Whale Bottle Black Kōji)
  Kujira Botoru Kuro-Kōji Shikomi
  (Whale Bottle Black Kōji)
 • Kujira Botoru Aya-Murasaki Shiro-Kōji (Whale Bottle Aya-Murasaki White Kōji)
  Kujira Botoru Aya-Murasaki Shiro-Kōji
  (Whale Bottle Aya-Murasaki White Kōji)
 • Kujira Botoru Aya-Murasaki Kuro-Kōji (Whale Bottle Aya-Murasaki Black Kōji)
  Kujira Botoru Aya-Murasaki Kuro-Kōji
  (Whale Bottle Aya-Murasaki Black Kōji)
 • Umi Kara No Okurimono (Gift Of The Sea)
  Umi Kara No Okurimono
  (Gift Of The Sea)
 • Miyama-Nishiki To Beni-Haruka (Miyama-Nishiki and Beni-Haruka)
  Miyama-Nishiki To Beni-Haruka
  (Miyama-Nishiki and Beni-Haruka)
 • Miyama-Nishiki To Kogane-Sengan (Miyama-Nishiki and Kogane-Sengan)
  Miyama-Nishiki To Kogane-Sengan
  (Miyama-Nishiki and Kogane-Sengan)

Sweet potato shōchū (pre-diluted)

 • umi15 (Sea15)
  umi15
  (Sea15)
 • kugilla13 (Whale13)
  kugilla13
  (Whale13)
 • Bara No Okurimono 14 (Gift Of Roses 14)
  Bara No Okurimono 14
  (Gift Of Roses 14)

Limited edition products (season, quantity, region, period)/Celebration shōchū

 • Kujira Botoru Shin-shōchū (Whale Bottle New Shōchū)
  Kujira Botoru Shin-shōchū
  (Whale Bottle New Shōchū)
 • Ryofū Taikai (Taikai Cool Breeze)
  Ryofū Taikai
  (Taikai Cool Breeze)
 • Kusabi (Wedge)
  Kusabi
  (Wedge)
 • Taikai Joy-otome
  Taikai Joy-otome
 • Sabō Taikaian
  Sabō Taikaian
 • Taikai Jikū (Taikai Time-Space)
  Taikai Jikū
  (Taikai Time-Space)
 • Sata-misaki (Cape Sata)
  Sata-misaki
  (Cape Sata)
 • Sata-misaki Kuro-Kōji (Cape Sata Black Kōji)
  Sata-misaki Kuro-Kōji
  (Cape Sata Black Kōji)
 • Taikai Iwai-zake (Taikai Celebration Shōchū)
  Taikai Iwai-zake
  (Taikai Celebration Shōchū)
 • Masumasu Hanjō (Even more prosperity)
  Masumasu Hanjō
  (Even more prosperity)

Barley shōchū

 • Kujira No Shiromugi (Whale White barley)
  Kujira No Shiromugi
  (Whale White barley)
 • Kujira No Kuromugi (Whale Black Barley)
  Kujira No Kuromugi
  (Whale Black Barley)
Page Top